De Entreetoets en de Cito‑toets

De Entreetoets en de Cito‑toets

In het kort

Zit je kind in groep 7 of groep 8? Dan gaat hij of zij de Entreetoets of Eindtoets van Cito maken. Waarom zijn de toetsen zo belangrijk? Is dat eigenlijk nog wel zo? Geeft de school je een goed en reëel beeld? Of zijn er nog onduidelijkheden of twijfels? LOI Kidzz heeft alle informatie nog eens bondig én eerlijk op een rij gezet.

Wat is het Cito en wat is het LVS?

Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) is het instituut dat het leerlingvolgsysteem (LVS) heeft ontwikkeld dat wordt gehanteerd op de meeste basisscholen in Nederland. De ontwikkeling en vorderingen van basisschoolleerlingen wordt hiermee vanaf groep 1 bijgehouden. Het doel van het LVS is tijdig signaleren of een kind voorloopt op leeftijdsgenootjes of misschien achterblijft. Zo nodig kan dan de aangeboden leerstof daarop worden aangepast. De Entreetoets en de Eindtoets zijn onderdeel van het LVS.

Wat is de Entreetoets?

De Entreetoets wordt in groep 7 afgenomen en bevat de vakken van taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. De Entreetoets is bedoeld om te kijken in welke (onderdelen van) vakken een kind het goed doet en aan welke vakken nog extra aandacht besteed kan worden. De school kan zo in groep acht voor elke leerling de puntjes op de i zetten en kinderen optimaal voorbereiden op de Cito-Eindtoets. Ook wordt de Entreetoets gebruikt als hulpmiddel bij het vaststellen van het voorlopig schooladvies.

Wat is de Cito-Eindtoets?

De Cito-Eindtoets, meestal afgekort tot Cito-toets, is een toets die elke leerling in groep 8 aflegt om een objectief beeld te vormen van zijn of haar ongedane kennis en leervermogen. De Cito-toets bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden en optioneel wereldoriëntatie. De toets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken.

Wat is er veranderd in 2015?

Voor 2015 werd de Cito-toets afgenomen in het najaar. Basisscholen gebruikten vervolgens de resultaten van de Cito-toets als hulpmiddel bij het vaststellen van het schooladvies. Het schooladvies werd gegeven voordat leerlingen zich moesten inschrijven bij een middelbare school. De uiterste datum daarvoor was 1 maart.

Veel middelbare scholen hanteerden bij hun toelating van leerlingen bepaalde eisen in Cito-scores.

De overheid vond dit een onwenselijke situatie en heeft bepaald dat de Cito-Eindtoets later in het schooljaar van groep 8 mag worden afgenomen, nadat het schooladvies is gegeven en leerlingen zich hebben aangemeld voor een middelbare school.

Veel onderwijsdeskundigen verwachten dat het gevolg hiervan is, dat de uitslag van de Entreetoets een belangrijker instrument wordt om het schooladvies op te baseren. 

Hoe belangrijk zijn de Entree- en Cito-toets voor het schooladvies en toelating tot een middelbare school?

Een basisschool gebruikt alle behaalde resultaten van een leerling en het LVS om een schooladvies vast te stellen. Daar valt dus ook de Entreetoets onder. Naast de toetsresultaten speelt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een rol bij het bepalen van het meest geschikte vervolgonderwijs.

Omdat de Eindtoets pas na het gegeven schooladvies wordt afgenomen, is het resultaat niet van invloed op het schooladvies. De uitslag van de Cito-toets kan nog wel worden gebruikt als bevestiging of second opinion. Haalt een leerling een score die duidelijk hoger of lager is dan het gegeven schooladvies, dan wordt dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld. Veel middelbare scholen vragen ouders bij inschrijving om de uitslag van de Cito-toets na te sturen zodra deze bekend is.

Wel of niet extra oefenen voor de Entreetoets of Cito-toets?

De resultaten van de Entree- of Eindtoets ‘kunstmatig’ omhoog brengen door vlak van te voren ineens veel te gaan oefenen, is af te raden. Het kan een verkeerd schooladvies opleveren, wat je kind op een later moment zal opbreken.

Er zijn echter veel voorbeelden te noemen waarbij het wel zinvol is om extra te oefenen, mits op een ontspannen en verantwoorde manier. Bijvoorbeeld:

 • Je kind zit in een drukke klas, en krijgt daarom niet de aandacht die het nodig heeft om eruit te halen wat erin zit.
 • Je kind heeft moeite met een bepaald vak en zou gebaat zijn bij een andere, meer kindgerichte en visuele manier van uitleggen en oefenen.
 • Je kind is dyslectisch en heeft daarom moeite om het tempo bij te houden. In het eigen tempo oefenen met lesmateriaal speciaal voor kinderen met dyslexie zou een uitkomst zijn.
 • Je kind is onzeker en presteert door de zenuwen bij toetsen onder het niveau dat hij of zij eigenlijk aan kan.

Door op een prettige manier extra te oefenen, nemen niet alleen kennis en vaardigheden toe, ook het zelfvertrouwen groeit. Zo kan je kind bij het reguliere schoolwerk én bij de Entree- en Cito-toets resultaten behalen op zijn of haar niveau en een passend schooladvies krijgen.

De Basisschool-cursussen van LOI Kidzz zijn ontwikkeld in samenwerking met onderwijsdeskundigen en game-experts. Alle leerdoelen van de basisschool kunnen in het eigen tempo worden geoefend en de cursussen sluiten perfect aan op de belevingswereld van kinderen. 

Tips voor ouders

De Entree- en Cito-toets zijn geen examens waar je kind voor kan slagen of zakken. Toch blijven ze spannend en kosten ze kinderen veel energie. Daarom hierbij enkele tips:

 • Rust en regelmaat. Pas de gouden regel van vroeger weer toe in de toetsweek. Dus niet te veel activiteiten voor je kind én op tijd naar bed!
 • Een uurtje lekker sporten of buitenspelen? Een aanrader! Frisse lucht en even helemaal niet aan school denken, kan wonderen verrichten.
 • Vergeet ook niet zelf te ontspannen. Kinderen voelen jouw (ont)spanning haarfijn aan.
 • Laat je kind in de toetsweek liever niet meer oefenen. De toetsen kosten al genoeg energie. Lekker stoom afblazen is op dit moment belangrijker.
Uitstekend voorbereiden op Cito
Tips voor kinderen

Tips voor kinderen

 • Neem je favoriete potlood en puntenslijper mee. Misschien brengt het geluk!
 • Maak je niet te druk en ga op tijd naar bed. Goed uitgerust maak je de toets beter.
 • Ook al heb je misschien weinig trek, zorg toch dat je een goed ontbijt neemt. Je hersenen hebben veel brandstof nodig!
 • Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen zorgt voor stress.
 • Lees elke vraag net zo vaak tot je hem snapt. Je hebt echt tijd genoeg.
 • Liever niet snoepen tijdens de toets. Door suiker verlies je concentratie. Fruit is beter!

Lees wat andere ouders van onze cursussen vinden

“Mijn kind is sinds ze het programma gebruikt een stuk zelfverzekerder geworden als het gaat om schoolwerk en toetsen.”

“Wij vinden de uitleg die bij elk onderdeel wordt gegeven voorafgaande aan de oefeningen supergoed!”

“De cursus zit goed in elkaar en houdt goed de voortgang en zwakke punten bij.”

“Mijn kind leert op een leuke en duidelijke manier de stof beheersen.”

Bekijk de meer dan 1.500 reviews

Bekijk onze cursussen

Basisschool compleet

 • Alle leerdoelen oefenen
 • Rekenen, taal en wereldoriëntatie
 • Oefen ook studievaardigheden

Rekenen oefenen

 • Alle rekenleerdoelen oefenen
 • O.a. breuken en oppervlaktes
 • Ook decimalen en procenten

Taal oefenen

 • Alle taalleerdoelen oefenen
 • O.a. begrijpend lezen en spelling
 • Ook werkwoorden en ontleden